Ułatwienia dostępu

Skip to main content

TOM LX, 2022

Rozprawy/Studies

Materiały/Materials

Artykuły recenzyjne i recenzje/Review Articles and Reviews

Zapiski krytyczne/Critical notes

Editiones sine fine, t. 2, red. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Toruń 2021 (M.Z.) 207 

Paweł Babij, Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław 2021 (M.A.K.) 208

Pavel Krafl, Dvě studie k synodálnímu zákonodárství (Würzburg 1287, Kališ 1420), Nitra 2021 (M.L.W.) 208

Alice Colantuoni, Multilingual Traditions in Multilingual Contexts. State of the Art and Methodological Problems in the Study of the „Chronicle of Morea” (XIV c.), „Byzantion”, 91, 2021, s. 75–98 (J.P.-P.) 209

Statuta Universitatis scholarium iuristarum studii generalis Paduani ab anno 1331 ad annum 1404 (Codex Bibliotecae [!] Cathedralis Gnesnensis 180), wstęp Krzysztof Stopka, tłum. na wł. Magdalena Wrana, tłum. na ang. Paweł Marcinkiewicz, współpr. red. Tomasz Babnis, Opole 2020 (M.B.) 209

Olga Miriam Przybyłowicz, Dokumenty i dyplomy klasztoru klarysek w Gnieźnie. Sposoby uwierzytelniania dokumentów w praktyce kancelaryjnej konwentu św. Klary. Inwentarz, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 115, 2021, s. 359–418 (T.W.) 209

Łukasz Halida, Kościelne słownictwo prawno-administracyjne w polskiej łacinie średniowiecznej – analiza z wykorzystaniem metod korpusowych, „Academic Journal of Modern Philology”, 13, 2021, z. spec., s. 123–132 (H.R.) 210

Janusz S. Bień, Traktat Parkosza. Eksperymentalna edycja elektroniczna, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, 26, 2019, nr 1, s. 27–69 (I.K.) 210

Georgios C. Liakopoulos, The Early Ottoman Peloponnese. A Study in the Light of an Annotated Editio Princeps of the TT10–1/14662 Ottoman Taxation Cadastre (ca. 1460–1463), London 2019 (J.P.-P.) 211

Marcin Starzyński, La più antica relazione medievale polacca del soggiorno in Terra Santa (1471), „Studi Medievali”, 62, 2021, z. 1, s. 175–191 (K.S.) 211

Paulina Pludra-Żuk, Nieznany spis zajęć na wydziale artium Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1474–1477, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 30, 2021, z. 2, s. 99–116 (M.B.) 212

Artur Rejter, Emocjonalność a obrazowość polszczyzny średniowiecznej i ich tekstowe aktualizacje, „Stylistyka”, 30, 2021, s. 217–228 (K.S.) 212

Witold Brzeziński, Życie szlachcianki w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. Magnificae et generosae. Zagadnienia demograficzne i majątkowe, Bydgoszcz 2021 (B.Cz.) 212 

Zbiory polskie, red. Arkadiusz Wagner, współpr. Danetta Ryszkowska-Mirowska, Anna Wronka, Toruń 2021 (M.B.) 213

Tomasz Maćkowski, Gdańskie odznaki żebracze (XVI–XVIII w.), „Studia Historica Gedanensia”, 11, 2020, s. 149–161 (J.J.) 213

Jakub Łukaszewski, Szyfr Jana Żdżarowskiego (–1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, „Biblioteka”, 25 (34), 2021, s. 29–77 (H.R.) 214

Magdalena Bober-Jankowska, Błąd czy wariant? O technikach redakcyjnych Adama Naruszewicza, „Napis”, 26, 2020, s. 127–148 (J.B.) 214

Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Badanie rękopisów średniowiecznych według Łukasza Gołębiowskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 29, 2020, z. 1, s. 7–69 (M.M.) 215

Aleksandra Kuligowska, Dialog kultur naukowych. Teoretyczne koncepcje metody historycznej Brygidy Kürbis w kontekście niemieckojęzycznej refleksji nad uprawianiem historii, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, 29, 2021, s. 45–60 (H.R.) 215

Komunikaty/Communiqués

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności