Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regulamin

  1. Celem nagrody jest promowanie polskich badań w zakresie nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa oraz edycji źródeł historycznych.
  2. Nagroda przyznawana jest za polskie monografie z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku.
  3. Nagroda ma dwie kategorie. Do pierwszej z nich należą prace ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii, a do drugiej – edycje źródłowe.
  4. Jury nagrody stanowi Rada Redakcyjna „Studiów Źródłoznawczych” i redakcja tego czasopisma. Jego pracami kierują redaktorzy naczelni „Studiów Źródłoznawczych”. Sekretarzem jury jest sekretarz redakcji „Studiów Źródłoznawczych”.
  5. Nagrodę funduje Instytut Historii PAN. Możliwe jest zasilanie funduszu nagrody przez sponsorów.
  6. Do nagrody mogą być zgłaszane do końca czerwca danego roku książki z datą wydania poprzedniego roku kalendarzowego. Nie mogą być zgłaszane prace członków jury.
  7. Zgłoszeń dokonują członkowie jury, jak również samodzielni pracownicy naukowi spoza jury. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie; mogą też być załączone inne opinie lub recenzje danej książki. Zgłoszenia są przesyłane sekretarzowi jury pocztą elektroniczną.
  8. Do końca lipca sekretarz przesyła wszystkie zgłoszenia wraz z załącznikami członkom jury, którzy następnie, do końca września, przesyłają mu proponowany przez siebie ranking wniosków, osobno dla obu kategorii. Na tej podstawie redaktorzy naczelni ogłaszają listę nie więcej niż sześciu wniosków nominowanych do drugiego etapu konkursu.
  9. W trakcie dorocznego spotkania Rady Redakcyjnej „Studiów Źródłoznawczych” jury na posiedzeniu plenarnym  przyznaje nagrody;  ustala wtedy ich liczbę, hierarchię i kwoty pieniężne.
  10. Uroczystość rozdania nagród odbywa się bezpośrednio po posiedzeniu jury.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności