Studia Źródłoznawcze, t. LXI (2023)

p007 0 00 01Spis treści/Table of contentsp007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2022 r.
The Studia Źródłoznawcze Prize of Stefan Krzysztof Kuczyński for the year 2022Rozprawy/Studies

p007 0 00 01Tomasz PEŁECH – Studia nad tytulaturą Baldwina I, króla Jerozolimy (1100–1118)

Studies on the title of Baldwin I, the king of Jerusalem (1100–1118)p007 0 00 01Antoni GRABOWSKI – Piękne oczy, osioł i święty mąż nawracający ladacznice, czyli nieznana opowieść hagiograficzna o Robercie z Arbrissel

Beautiful eyes, a donkey, and a holy man converting harlots, or the unknown hagiographic story of Robert of Arbrisselp007 0 00 01Jakub ROGULSKI – Czy badania pamięci rodziny mogą rozświetlić mroki genealogii? Nowe spojrzenie na pochodzenie książąt Czartoryskich
Can family memory research illuminate the darkness of genealogy? A new look at the origin of the Czartoryski Princesp007 0 00 01Łukasz KOREMBA – Wiarygodność odrysów pieczęci miejskich w XVIII-wiecznym rękopisie pt. „Apparatus Sigillorum
Pomeraniae et Rugiae Civitatum”
Reliability of municipal seal drawings in an eighteenth-century manuscript entitled “Apparatus Sigillorum Pomeraniae et Rugiae Civitatum”

 

 Materiały/Materials

p007 0 00 01Sobiesław SZYBKOWSKI – Wykaz dworzan konnych i pokojowców towarzyszących królewiczowi Kazimierzowi Kazimierzowicowi w wyprawie na Węgry w latach 1471–1472. Analiza źródła i edycja krytyczna
List of mounted courtiers and valets accompanying Prince Casimir Jagiellon on his expedition to Hungary in 1471–1472. Source analysis and critical edition

  

p007 0 00 01Piotr OKNIŃSKI – Zaginiony sumariusz dokumentów miasta Krakowa z 1545 r.
The lost excerpts register of municipal documents of Cracow from 1545

 

p007 0 00 01Katarzyna WAGNER, Hubert KOWALSKI – Brandskatt przedmieść Starej Warszawy z 1655 r. – nieznane źródło do dziejów nowożytnego miasta
The 1655 brandskatt of the suburbs of Old Warsaw: An unknown source for the history of the early modern city

 Dyskusje/Discussions

p007 0 00 01Marek WREDE – W sprawie itinerariów królów wczesnonowożytnej Rzeczypospolitej – na marginesie recenzji

On the itineraries of the kings of the early modern Commonwealth – on the margin of book reviews

 

 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Review articles and reviews

p007 0 00 01Opisać archiwalną rzeczywistość na nowo (Dariusz Magier)

 

p007 0 00 01Wokół „zwrotu historycznego” w badaniach nad historią filmu (Piotr Witek

 

 

 

p007 0 00 01Recenzje/Reviews


p007 0 00 01Zapiski krytyczne/Critical notes

 

In memoriam

p007 0 00 01Profesor Bożena Wyrozumska (1933–2022) (Zenon Piech)

 

 

p007 0 00 01Spis skrótów/List of abbreviations


p007 0 00 01Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”

Guidelines and instructions to the Authors of Studia Źródłoznawcze