Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zasady recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

 • Autorzy, nadsyłając artykuł, wyrażają tym samym zgodę na proces jego recenzowania.
 • Artykuły w ciągu 30 dni od nadesłania poddawane są ocenie formalnej przez redakcję. Teksty zaakceptowane odsyłane są do recenzji. Oceniane są przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami redakcji pisma.
 • Wyboru recenzentów dokonuje redakcja czasopisma.
 • Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.
 • Artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora.
 • Recenzje sporządzane są w trybie double-blind review. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora.
 • Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji.
 • Recenzenci dokonują oceny tekstu w ciągu 60 dni.
 • Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor naczelny bądź inny wyznaczony przez niego członek redakcji kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
 • Autor ma 30 dni na dokonanie poprawek i przekazanie redakcji ostatecznej wersji tekstu.
 • Artykuł po poprawkach, jeśli ich zakres był znaczący, może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmują redaktorzy naczelni w porozumieniu z pozostałymi członkami redakcji.
 • Jeżeli recenzja zawiera uwagi krytyczne i sugestie zmian, autor wprowadza wymagane poprawki lub ustosunkowuje się do nich, gdy nie zgadza się z ich zasadnością. Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania poprawek na podstawie opinii własnych bądź recenzentów. Ostateczna decyzja o publikacji zależy od akceptacji tych poprawek przez autora.
 • Jeśli autor nie akceptuje ocen recenzentów lub sugestii redakcji, może wycofać artykuł.
 • Po przyjęciu artykułu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności