Studia Źródłoznawcze, t. LIII (2015)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2013 r.

 

Rozprawy

p007 0 00 01Rafał RUTKOWSKI — „In illa terra, ubi nullus antiquitatum unquam scriptor fuerit”. Historia jako składnik tożsamości ludu cywilizowanego (na przykładzie opowieści Mnicha Teodoryka o okolicznościach chrztu Olafa Świętego)p007 0 00 01Halina MANIKOWSKA — Topos czy rzeczywistość? O czarnej śmierci w Dekameronie raz jeszcze


p007 0 00 01Renata TRAWKA — Arengi i motywacje w dokumentach arcybiskupa halickiego Jakuba Strepy


p007 0 00 01Dagmara WÓJCIK–ZEGA — Autografy piętnastowiecznych profesorów krakowskich w rękopisie Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 63

Materiały

p007 0 00 01Stefan ALBRECHT — Zwei neue Handschriften des sog. „Chronicon hungarico–polonicum”


p007 0 00 01Marek D. KOWALSKI — Nieznany dokument papieski dla Andrzeja, pierwszego biskupa Seretu i Wilna i powstanie biskupstwa wileńskiego

p007 0 00 01Marcin GRULKOWSKI — Listy cesarza Fryderyka III Habsburga w Archiwum Państwowym w Gdańsku (na marginesie opracowania Regesta Imperii z archiwów pruskich i inflanckich)

p007 0 00 01Bartłomiej SIEK, Adam SZARSZEWSKI — „Vitae medicorum Gedanensium” — rękopis z połowy XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

Dyskusje

p007 0 00 01Marek SŁOŃ — Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowe


p007 0 00 01Piotr OKNIŃSKI — Uwagi do dyskusji nad najstarszą pieczęcią Krakowa z XIII w.


p007 0 00 01Janusz GRABOWSKI — Uzupełnienia i uwagi do „Spisu urzędników mazowieckich z lat 1341–1462” (Na marginesie książki Anny Supruniuk, „Mazowsze Siemowitów”)

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Dokumenty arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 r. Uwagi w związku z książką Aliny Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku (Michał Słomski)

p007 0 00 01O „królewskich ambicjach” książąt Radziwiłłów, Lubomirskich, Jabłonowskich i Sułkowskich. Uwagi na marginesie książki Tadeusza Bernatowicza, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej
(1697–1763) (Jakub Rogulski)

p007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Zapiski krytyczne


p007 0 00 01Kronika