Studia Źródłoznawcze, t. LX (2022)

p007 0 00 01Spis treści/Table of contentsp007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2021 r.
The Studia Źródłoznawcze Prize of Stefan Krzysztof Kuczyński for the year 2021Rozprawy/Studies

p007 0 00 01Irina CHACHULSKA – Produkcja ksiąg muzycznych w skryptorium lubiąskim do połowy XIV w.

Production of musical books in the scriptorium of Lubiąż to the mid-fourteenth centuryp007 0 00 01Marcin SZYMONIAK – Pieczęcie w opactwach cysterskich z diecezji krakowskiej do początku czasów nowożytnych.
Próba rekonstrukcji systemów sfragistycznych
Seals in Cistercian abbeys in the Cracow Diocese to the beginning of the early modern era. An attempt to reconstruct sphragistic systemsp007 0 00 01Paweł ŻMUDZKI – Źródłoznawczy kontekst zapisu daty dziennej zwycięstwa Leszka Czarnego nad buntownikami (1285 r.) w kodeksie Zamoyskich
Source context of the record of the day date of Leszek the Black’s victory over the rebels (1285) in the Zamoyski Codexp007 0 00 01Michael MORYS-TWAROWSKI – Dwadzieścia lat później. Datacja „urbarza cieszyńskiego z 1621 r.”
Twenty years later. The dating of the ‘Cieszyn Urbarium of 1621’
 

 

p007 0 00 01Janusz ŁOSOWSKI – Księgi gromadzkie we wsiach Ordynacji Zamojskiej oraz na terytoriach sąsiednich w drugiej połowie XVII i w XVIII w.
Village register books in the Zamoyski Entail and the neighbouring territories in the second half of the seventeenth and eighteenth centuries

 

 

p007 0 00 01Ewa ZIELIŃSKA – Problem cenzury w sejmowych diariuszach drukowanych epoki stanisławowskiej na przykładzie diariusza sejmu 1776 r.
The problem of censorship in Sejm printed diaries of King Stanislaus Augustus era on the example of the 1776 Sejm diary

 

  

 Materiały/Materials

p007 0 00 01Marek Daniel KOWALSKI – Nieznany dokument Mieszka Plątonogiego z 1207–1211 r. Zbrojny powrót synów Władysława Wygnańca na Śląsk
Unknown document of Mieszko the Tanglefoot from 1207–1211. An armed return of the Władysław the Exile’s sons to Silesia

  

p007 0 00 01Piotr OKNIŃSKI – Inskrypcja poetycka na contrasigillum Leszka Czarnego
Poetic inscription on Leszek the Black’s contrasigillum

 

p007 0 00 01Miłosz SOSNOWSKI – Nowa lista uczestników zjazdu monarchów w Budzie w 1412 r.
A new list of participants in the royal summit in Buda, 1412

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Review articles and reviews

p007 0 00 01Synodalny debiut Jana Husa w pracy Zuzany Lukšovej (Krzysztof Bracha) 

 

 

p007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Zapiski krytyczne/Critical notes

 

Komunikaty/Communiqués

p007 0 00 01Komunikat Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora

 

 

p007 0 00 01Spis skrótów


p007 0 00 01Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”