Zakończył się I etap Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Jest to IX edycja konkursu, w której oceniane są książki wydane w 2019 r.

Do II etapu przeszły następujące publikacje (kolejność alfabetyczna):

OPRACOWANIA:

Piotr Guzowski, Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, t. 9, Dissertationes, t. 28, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok–[Warszawa] 2019, ss. 268;

Piotr Rachwał, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 1272;

Urszula Zachara-Związek, Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2019, ss. 111.

EDYCJE ŹRÓDŁOWE:

Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. 6: Dokumenty z lat 1531–1540, wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2019, ss. LXII+416;

Gdańska kronika Bernta Stegmanna (1528), komentarz i edycja Julia Możdżeń przy współpracy Kristiny Stöbener i Marcina Sumowskiego, Fontes, t. 117, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2019, ss. CXLV+371;

„Mam na Pana nowy zamach…”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000, wybór i oprac. Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz-Gralewskiej, t. 1–3, Jerzy Giedroyc, Historycy i Świadkowie Historii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Association Institut Littéraire „Kultura”, Łódź–Paryż 2019, ss. 928 (t. 1), 1141 (t. 2), 1053 (t. 3).

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu nastąpi w początkach grudnia 2020 r. podczas zebrania Jury Nagrody: Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego „Studiów Źródłoznawczych”.