Studia Źródłoznawcze, t. LVII (2019)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego — regulaminp007 0 00 01Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2018 r.


Rozprawy

p007 0 00 01Miłosz SOSNOWSKI – Święci Wojciech i Brunon z Kwerfurtu w tzw. „Legendarium Magdeburgense” – utwory hagiograficzne i kalendarzp007 0 00 01Rafał RUTKOWSKI – Dwuwiersz o Mieszku III Starym. Przyczynek do erudycji Mistrza Wincentego Kadłubka (IV, 22,5)p007 0 00 01Barbara KACZYŃSKA – Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej


p007 0 00 01Karolina Kinga FIGASZEWSKA – Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze. Średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie

 

Materiały

p007 0 00 01Jakub TUREK – „Nos fratres conventus sancti Adalberti”. Dokumenty wystawione przez konwent dominikanów wrocławskich w latach 1390–1424

 

p007 0 00 01Szymon TITKOW – Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny

 

p007 0 00 01Tomasz KAŁUSKI – Od przedstawień figuralnych do heraldycznych. Opaci lubiąscy i ich pieczęcie od schyłku średniowiecza
do sekularyzacji klasztoru w 1810 roku

 

 

p007 0 00 01Krzysztof CHŁAPOWSKI – The Summary of Metrica Regni Poloniae no. 139 dated to 1595

Artykuły recenzyjne i recenzje
 

p007 0 00 01Dyskusja o podstawach chrześcijaństwa i kultury piśmienniczej w Polsce (Vratislav Vaníček)

 

p007 0 00 01Potknięcia na ślubnym kobiercu. Uwagi do edycji najstarszej księgi metrykalnej łacińskiej katedry we Lwowie (Renata Trawka)

 

p007 0 00 01Utracone dziedzictwo. Rękopisy średniowieczne Biblioteki Narodowej w monografi i Jerzego Kaliszuka, Codices deperditi.
Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej (Krzysztof Bracha)

 

p007 0 00 01W kręgu prac XVII-wiecznego heraldyka. W związku z nową edycją „Nomenclatora” Wojciecha Wijuka Kojałowicza (Jan Jurkiewicz)

 

p007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Zapiski krytyczne


p007 0 00 01Kronika

 

 

Polemika

p007 0 00 01Aliaksandr Hrusza, Odpowiedź na recenzję dr Rūty Čapaitė

 

p007 0 00 01Rūta Čapaitė, Odpowiedź na odpowiedź Aliaksandra Hruszy

 

p007 0 00 01Spis skrótów


p007 0 00 01Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”