Uprzejmie powiadamiamy, że najwięcej wskazań do Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego za rok 2019 otrzymało w I etapie sześć niżej wymienionych książek, które podajemy w kolejności alfabetycznej, według nazwisk autorów lub wydawców (redaktorów) edycji źródłowej.

Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

„Regestra mercatoria”. Rachunki kupców krakowskich z lat 1401-1510, wyd. Agnieszka Bartoszewicz, Marcin Starzyński, „Cracovienses Fontes Minores”, 4, Kraków 2018, ss. 66

Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI – pocz. XX w.) [Clerici ex terris Poloniae, Lithuaniae et Prussiae Romae seu Urbe ordinati (saec. XVI ad init. XX)], opr. Stanisław Jujeczka (na podstawie kwerendy archiwalnej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem), Wrocław 2018, ss. 321

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej z XVII wieku, wyd. Paweł Klint, Konrad Rzemieniecki, Jakub Węglorz, Źródła Dziejowe, red. Marek Górny, t. 30, Wrocław 2018, ss. 608

Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze, a królobójstwo w Rogoźnie, Warszawa 2018, ss. 225

Maciej Mikuła, Prawo miejskie magdeburskie (ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium o ewolucji adaptacji prawa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, ss. 398

Sobiesław Szybkowski, Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści: studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej, Gdańsk 2018, ss. 570

Tym samym pozycje te przechodzą do II etapu konkursu. Nasze zebranie, będące zarazem posiedzeniem Jury Nagrody i Rady Redakcyjnej „Studiów Źródłoznawczych”, odbędzie się w piątek 6 grudnia br. w Instytucie Historii PAN w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31.