Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2018

           

30 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku. Był to finał VII edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2017 roku.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” przyznało nagrody sześciu pozycjom.

W kategorii Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

I nagroda – Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović przy współpracy Iriny Juriejew, Aleksandra Majorowa i Tatiany Wiłkuł, Pomniki Dziejowe Polski, Seria II - Tom XVI, IH PAN, PAU, Kraków-Warszawa 2017

II nagroda - [Jacob Heinrich von Flemming] Mémoires concernant l'élection d'Auguste II pour roi de Pologne et les débuts de la guerre du Nord (1696-1702), édition Urszula Kosińska ; traduction Krystyna Zaleska [langue française] et Maria Gołębiewska-Bijak [langue allemande], Neriton, Warszawa 2017, ss. 501

III nagroda - Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV w., wyd. i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski, Warszawa 2017, ss. 279

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I nagroda - Maciej Zdanek, Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku, Societas Vistulana, Kraków 2017 (Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae, t. VI), ss. 372

II nagroda - Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja polsko-łacińska, oprac. P. Kras, T. Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 292

III nagroda - Paweł A. Jeziorski, Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, Warszawa 2017, ss. 334