Uprzejmie powiadamiamy, że najwięcej wskazań do Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego za rok 2018 otrzymało w I etapie sześć niżej wymienionych książek, które podajemy w kolejności alfabetycznej, według nazwisk autorów lub wydawców (redaktorów) edycji źródłowej.

Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović przy współpracy Iriny Juriejew, Aleksandra Majorowa i Tatiany Wiłkuł, Pomniki Dziejowe Polski, Seria II - Tom XVI, IH PAN, PAU, Kraków-Warszawa 2017

Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV w., wyd. i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski, Warszawa 2017, ss. 279

[Jacob Heinrich von Flemming] Mémoires concernant l'élection d'Auguste II pour roi de Pologne et les débuts de la guerre du Nord (1696-1702), édition Urszula Kosińska ; traduction Krystyna Zaleska [langue française] et Maria Gołębiewska-Bijak [langue allemande], Neriton, Warszawa 2017, ss. 501

Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

Paweł A. Jeziorski, Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, Warszawa 2017, ss. 334

Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja polsko-łacińska, oprac. P. Kras, T. Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 292

Maciej Zdanek, Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku, Societas Vistulana, Kraków 2017 (Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae, t. VI), ss. 372

Tym samym pozycje te przechodzą do II etapu konkursu. Posiedzenie Jury Nagrody i Rady Redakcyjnej „Studiów Źródłoznawczych”, na którym rozstrzygnięty zostanie tegoroczny konkurs, odbędzie się w piątek dnia 30 listopada br.