Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem „ghostwriting” oraz „guest authorship”

Przesłany do redakcji „Studiów Źródłoznawczych” tekst musi być zgodny z zasadami „zapory ghostwriting”. Wszelkie ujawnione przypadki ghostwriting (nieujawnienia udziału rzeczywistych autorów) oraz guest authorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego czasopisma. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca Autora.

W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zażądać oświadczenia o wkładzie Autora/Autorów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting.

Autorzy mogą być także poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).