Procedura recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w „Studiach Źródłoznawczych”

Przebieg procedury recenzyjnej rozpraw i artykułów recenzyjnych jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter anonimowy dla obu stron. Autor nie poznaje nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora. Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Autor, nadsyłając tekst do Redakcji „Studiów Źródłoznawczych”, wyraża tym samym zgodę na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej, która przebiega w następujący sposób:

 1. Ocenę wstępną, przy uwzględnieniu kryteriów merytorycznych i formalnych, przeprowadza Redakcja, autor zaś informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź o rezygnacji Redakcji z dalszej pracy nad tekstem.
 2. Tekst w formie anonimowej wraz z formularzem oceny przekazuje się dwóm recenzentom zewnętrznym spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu, a także spoza Redakcji.
  1. Decyzję o wyborze recenzentów podejmują redaktorzy naczelni w porozumieniu z pozostałymi członkami redakcji.
   1. Autor zostaje poinformowany o wynikach recenzji oraz o uwagach recenzentów.
   2. Jeżeli recenzja zawiera uwagi krytyczne i sugestie zmian, redaktor naczelny bądź inny wyznaczony przez niego członek redakcji kieruje je do autora, który wprowadza wymagane poprawki lub ustosunkowuje się do nich, gdy nie zgadza się z ich zasadnością.
 3. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmują redaktorzy naczelni w porozumieniu z pozostałymi członkami redakcji. Redakcja może powołać jeszcze dodatkowych recenzentów.
 4. Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania poprawek na podstawie opinii własnych bądź recenzentów. Ostateczna decyzja o publikacji zależy od akceptacji tych poprawek od autora.
 5. Po przyjęciu artykułu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.
 6. Lista współpracujących z Redakcją recenzentów jest publikowana co roku na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja „Studiów Źródłoznawczych”