11 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku. Był to finał IV edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2014 roku.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” przyznało nagrody pięciu pozycjom. W odniesieniu do najlepszej edycji źródłowej było to zarazem wyróżnienie dla całej serii, w której się ukazała ta publikacja.

W kategorii "Edycje źródłowe i pomoce naukowe":

I miejsce - Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski, red. Antoni Gąsiorowski, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 2014

II miejsce - Grażyna Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492, Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014

oraz ex aequo Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522), wydali i wstępami opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

III miejsce - Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519, wydał, przełożył i opracował Adam Kozak, „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”, pod red. Andrzeja Gulczyńskiego, [t. 4], Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014

W kategorii "Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii" przyznano wyróżnienie dla książki Agnieszki Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Rozprawy i Studia” t. 889, Szczecin 2014.