Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2017

             Uprzejmie powiadamiamy, że najwięcej wskazań do Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego za rok 2016 otrzymało w I etapie sześć niżej wymienionych książek, które podajemy w kolejności alfabetycznej, według nazwisk autorów lub wydawców (redaktorów) edycji źródłowej.

W kategorii Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

Formularz z Uppsali. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupów pruskich, opr. Radosław Biskup, Toruń 2016

Jerzy Kaliszuk, ‘Codices deperditi’. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1-3, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2016

Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk), oprac. Sobiesław Szybkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

Tadeusz Nowak, Tomasz Pietras, Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Beata Spieralska‑Kasprzyk, Summae Romanorum barbariei signum. Étude linguistique sur la Chronique de Benoît de Saint André, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016

Arkadiusz Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016

Tym samym pozycje te przechodzą do II etapu konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpi 15 grudnia 2017 r.