Your Email:
Your Name:
Reply-To:
Attach File:
Subject:

Plain HTML

(EMAIL VERIFICARE)

La fiecare mailz, asteapta secunde

#b4107b617ba6d9c854d718d41ae9818e72f973ca1ea9ff65e4ca8485efe3188aea80333b45192b936777cb4b71f873f6a767d3ab986aa009d75ab45854bd67050cd4e2373f14ec5dbd38962f20d921c3d7b1e9af2a49f524392dcd26f32928e9 Studia Źródłoznawcze - Home

„Studia Źródłoznawcze. Commentationes” są wydawnictwem ciągłym Instytutu Historii PAN, poświęconym naukom pomocniczym historii i źródłoznawstwu, czyli klasyfikacji źródeł historycznych, metodom badań i krytyki właściwym dla poszczególnych rodzajów źródeł oraz edytorstwu źródeł historycznych w zakresie czasowym od starożytności do XIX wieku. Na jego łamach publikuje się studia i artykuły, materiały, edycje krytyczne niewielkich źródeł historycznych, recenzje i zapiski krytyczne z bieżących publikacji mieszczących się w profilu wydawnictwa, a także kronikę naukową.

(ISSN 0081-7147)

Czasopismo jest wydawane w koedycji z Wydawnictwem DiG,
więcej zob. http://www.dig.com.pl/

Studia Źródłoznawcze są czasopismem recenzowanym. Listę recenzentów podajemy w zakładce "Archiwum". Znajdują się na liście  periodyków European Science Foundation (ERIH) oraz w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 punktów). Pierwotną wersją publikacji jest tom drukowany. Czasopismo jest indeksowane w bazie danych BazHum, gromadzącej informacje o zawartości polskich czasopism naukowych z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Stosuje zabezpieczenie przed zjawiskiem „ghostwriting” oraz „guest authorship”.